Filozofická Fakulta

Jazykový, komunikační a sociokulturní management

Termín jazykový management může budit dojem, že se teorie jazykového managementu zabývá především jazykovými jevy v úzkém slova smyslu. Tak tomu však není. Je možné manažovat také komunikační jevy (např. formy oslovení – v českém kontextu srov. vykání versus tykání – nebo výběr určité jazykové variety) a také jevy sociokulturní (včetně socioekonomických). Následující příklad pochází z práce Hellerové (2001), z jejího etnografického výzkumu na francouzské menšinové škole ve velkém anglickojazyčném městě na území Ontaria v Kanadě:

Příklad č. 3 (Heller 2001, s. 225)
1 UČITELKA: pourquoi lit-on? [proč čteme?]
2 MICHEL: pour relaxer [abychom relaxovali]
3 UČITELKA: pour se détendre, 'relaxer' c'est anglais [abychom si odpočinuli, "relaxovali" je anglicky]

 

Na řádku č. 3 je zřetelně vidět jazykový management. Učitelka si povšimla, že žák Michel použil původem anglické slovo ve francouzské promluvě (viz ř. 2), zhodnotila to negativně a provedla úpravu, kterou dokonce zdůvodnila. Nepochybně zde musela být ve hře jazyková kompetence učitelky i žáka, protože oba byli schopni rozpoznat francouzské a anglické slovo, resp. oba jsou na takové rozlišení orientováni. Byla zde však ve hře i komunikační kompetence – přestože jsou oba bilingvní, orientovali se na normu důsledného užívání francouzštiny při školní výuce. Monica Heller však poukázala i na to, že zde šlo také o sociokulturní management – učitelka se orientovala na ideologickou maximu "vychovávej dobré Franko-Ontariany", která je podporována politicky a ekonomicky.

Co se týče organizovaného managementu, Neustupný a Nekvapil (2003) uvádějí, že jazykový, komunikační a sociokulturní (v to počítaje i socioekonomický) management jsou často uspořádány hierarchicky. Úspěšný jazykový management (např. naučit dobře v Česku Romy česky) je často podmíněn úspěšným komunikačním managementem (vytvořením společných česko-romských společenských sítí), což je zase podmíněno úspěšným managementem socioekonomickým (poskytnutím takových pracovních příležitostí, které mohou vést k vytvoření česko-romských sítí).

Pokračování:

Literatura

Heller, M. (2001). Undoing the macro/micro dichotomy: ideology and categorization in a linguistic minority school. In Coupland, N., Sarangi, S. & Candlin C. N. (eds), Sociolinguistics and Social Theory. Harlow: Longman, 212-234.

Neustupný, J. V. & Nekvapil, J. (2003). Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, 181-366. [Reprinted in Baldauf, R.B. & Kaplan, R. B. (eds) (2005). Language Planning and Policy in Europe. Vol. 2. Clevedon: Multilingual Matters, 16–201.] PDF (1.5 MB)