Filozofická Fakulta

Metodologie výzkumu jazykového managementu

Metodologie analýzy jazykového managementu vychází ze základního předpokladu, že organizovaný a jednoduchý management jsou/mají být propojeny (viz Nekvapil & Sherman 2015). Zdůrazňovány jsou tedy metody, které umožňují analýzu konkrétních interakcí. Od svého začátku rozvíjela teorie jazykového managementu některé poznatky etnometodologické konverzační analýzy (zvláště v oblasti analýzy opravných sekvencí) a navazovala na její metody. V souladu s tím usiluje teorie jazykového managementu o to, aby (v ideálním případě) byly zachyceny jak zvukové, tak vizuální aspekty přirozeně se vyskytujících interakcí (Marriott 1991, Neustupny 1996) a aby byly analyzovány detailní přepisy těchto interakcí.

Protože je však třeba popsat všechny fáze managementového procesu (ne pouze fázi realizační/implementační, jak je tomu v konverzační analýze), výzkum jazykového managementu aplikuje i metody, které umožňují zabývat se také všímáním si a hodnocením odchylek a plánováním jejich úprav, tedy jevy z oblasti mentální. Zde je nejčastěji užívanou metodou tzv. následné interview. Během takového interview výzkumníci nechávají účastníky nahrané interakce, aby sami zrekonstruovali jednotlivé fáze jazykového managementu, které se objevily v dané interakci. Například při poslechu úseku nahrávky se výzkumník ptá mluvčího, zda a jak v dané interakci hodnotil určitou slovní formu, kterou užil jeho komunikační partner nebo on sám, nebo zda si jí vůbec v oné interakci povšiml (Neustupný 1999).

V řadě situací je však analytikům znemožněn přímý přístup ke konkrétním interakcím (např. z etických nebo profesních důvodů), proto teorie jazykového managementu spoléhá i na metody, které analytikům umožňují se těmto interakcím relevantním způsobem alespoň příblížit. V tzv. interakčním interview (Muraoka 2000, Neustupný 2003, Sherman 2006) mluvčí rekonstruují detaily interakcí, kterých se účastnili, přičemž se na rozdíl od následného interview spoléhají pouze na svou paměť (a někdy i pomůcky jako například diáře). Dalšími metodami jsou moderované diskusní skupiny (focus groups), systematické (sebe)pozorování (To & Jernudd 2001) a další typy interview (narativní, polostrukturované). Je zřejmé, že souhrnné líčení jednoduchého jazykového managementu respondenty (tzv. managementové souhrny), které provází aplikaci těchto metod, představuje metodologický problém, kterému musí být věnována náležitá pozornost (Nekvapil 2004).

Metodologie výzkumu jazykového managementu byla ústředním tématem 3. mezinárodního sympozia o jazykovém managementu, konajícího se v září 2013 v Praze.

Literatura

Marriott, H. (1991). Native-speaker behavior in Australian-Japanese business communication. International Journal of the Sociology of Language, 92, 87-117.

Muraoka, H. (2000). Management of intercultural input: A case study of two Korean residents in Japan. Journal of Asian Pacific Communication, 10 (2), 297–311. PDF

Nekvapil, J. (2004). Language biographies and management summaries. Language Management in Contact Situations, III, Report on the Research Projects, 104, 9–33. PDF

Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds.) (2015). Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down. International Journal of the Sociology of Language, 232. FRONTMATTER & CONTENTS 

Neustupny, R. (1996). Australians and Japanese at Morwell: Interaction in the work domain. In Marriott, H. & Low, M. (eds), Language and Cultural Contact with Japan. Melbourne: Monash Asia Institute, 156-171.

Neustupný, J. V. (1999). Následné (follow-up) interview. Slovo a slovesnost, 60 (1), 13–18.

Neustupný, J. V. (2003). Japanese students in Prague: Problems of communication and interaction. International Journal of the Sociology of Language, 162, 125–143. PDF

To, C. & Jernudd, B. H. (2001). Terminological problems and language management for internet language professionals in Hong Kong. Journal of Translation Studies, 6, 95–110.

Sherman, T. (2006). Uncovering institutionally imposed norms through the interaction interview: Mormon missionaries in the Czech Republic. In Language Management in Contact Situations, 4, Report on the Research Projects, 129. Chiba: Chiba University, Graduate School of Humanities and Social Sciences, 1–12. PDF