Filozofická Fakulta

简单语言管理与有序语言管理

语言管理在两个层面展开。说话人可以管理当时当地的个人话语,即,管理某个特定交际活动。这种管理称作简单管理(simple language management)(“基于话语的”管理或“即时的”(on-line)管理)。举例1,捷克电视新闻主持人使用了非标准形式的关系代词který,意识到之后,他又使用了标准形式kteří,换言之,他进行了自我纠正。

例1(Nekvapil 2000: 174)

捷克语原文:MODERÁTOR: témata, o kterých bude dnes řeč, možná poznáte už podle jmen pánů, který- kteří přijali dnešní pozvání.

汉语翻译:

主持人:大家可能意识到,今天讨论的话题源自一位先生的名字,který(非标准形式)-kteří(标准形式)(他)接受了今天的邀请。

语言管理不仅关注某一种语言的变体(如例1),同时也关注两种或多种语言的选择。

与简单管理相比,有序管理(organized language management)(“治理性”,“复杂”或“即时交流之外的”(off-line)管理)不局限于某个特定的交际活动,具有治理性并或多或少具有系统性。语言管理组织涵盖不同层次。伴随日益复杂的社会网络而来的是语言管理组织程度的提高。在非常复杂的社会网络中,有序管理通常成为大量参与者(包括专家、机构)公开讨论或半公开讨论的话题,参与者参与讨论时,会依据不同的理论或意识形态准则。在非常复杂的社会网络中,有序管理通常成为大量参与者(包括专家、机构)公开讨论或半公开讨论的话题,参与者参与讨论时,会依据不同的理论或意识形态准则。1989年捷克斯洛伐克共产主义政权终结后,捷克斯洛伐克政府决定中止强制性的俄语教学,并推广“西方”语言教学,就是一个例证。语言规划理论仅专注于高度组织化的管理;但是,它也强调对社会语言初始情境的分析,这样它默认了简单管理的存在,尤其是在评价阶段(参见 Ferguson 1977)。

语言管理理论要求有序管理尽可能基于简单管理。类似例1的情况频繁发生(捷克标准语与捷克口语词形的不同)业已成为捷克共和国有序管理的对象,只是尚未形成具体的语言政策。中止俄语教学是基于这样一种事实,即俄语被认为是一种无用的语言,并且象征着共产主义政权(这两个例子详见Neustupný&Nekvapil 2003)。


参考文献

Ferguson, C. A. (1977). Sociolinguistic settings of language planning. In J. Rubin, B. H. Jernudd, J. Das Gupta, J. A. Fishman & C. A. Ferguson (eds), Language Planning Processes. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers, 9–29.

Nekvapil, J. (2000). Language management in a changing society: sociolinguistic remarks from the Czech Republic. In B. Panzer (ed.), Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Frankfurt am Main: Peter Lang, 165–177. PDF

Neustupný, J. V. & Nekvapil, J. (2003). Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, 181-366. [Reprinted in Baldauf, R.B. & Kaplan, R. B. (eds) (2005). Language Planning and Policy in Europe. Vol. 2. Clevedon: Multilingual Matters, 16–201.] PDF (1,5 MB)